הנוסח המקורי של המשנה

בכ״י מונטפיורי נוסח המשנה הוא : ״אין חיבין על עשה ועל לא תעשה שבמקדש , אבל חיבין על עשה ועל לא תעשה שבנדה , ואיזוהי מצות עשה שבנדה פרוש מן הנדה מצות לא תעשה לא תבא על הנדה״ . נוסח זה אינו כולל אפוא את דין אשם תלוי , לא ברישא ולא בסיפא . על פי האמור לעיל , שאין כל חידוש בדין אשם תלוי במשנה ״ולא איצטריך למיתנא״ , ושדין זה בסיפא אף אינו הולם כלל את מסגרתו , היה נראה לומר , לכאורה , שהנוסח בכתב יד זה הוא הנוסח המקורי של המשנה . עם כל זה יש לפקפק בהצעה זו . שכן מתוך שקבעו על יד משנתנו את הסוגיה הבבלית הדנה בהרחבה בדין אשם תלוי , מסתבר שכבר לפני מסדרי הסוגיה כללה המשנה גם את דין אשם תלוי . ועוד , על פי אופיו של כ״י מונטיפיורי , שיש בו רק מבחר 25 ראה ד״ה אבל חייבין . 26 ד״ה ומביאין , שהובא לעיל , הערה . 24 27 שכן מצויות הלכות השנויות יותר מפעם אחת במשנה , אם משום שזו נערכה ממקורות שונים , ואם משום שנוסף על המקום העיקרי הובאו הלכות גם אגב אורחא , כשהמסגרת הולמת גם את ההלכות האלו . 28 יש לשאול כך , גם אם נניח , שאין כל ההלכות במשנה ממקור אחד . ראה לעיל , הערה . 23 29 אבל דין אשם תלוי ברישא מתפר...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן