הורו בשני סוגי חלב או בחלב ובדם

בסוגיה הסתמית , המפרטת ארבעה מקרים שבהם הורו הכוהן המשיח ובית הדין באיסורים שונים , שלגבי שני האחרונים מסתפקת הסוגיה אם תיחשב הוראת הכוהן המשיח כ״הורה בפני עצמו״ , מצויים שינויי נוסח רבים . כדי להקל את העיון בהם נעתיק במקביל את נוסח הדפוס ואת הנוסח בכי״פ . דפוס 1 פשיטא הוא בחלב והן בעבודה זרה 2 חטא בפני עצמו הוא 3 דהא חלוקין בטעמייהו 4 וחלוקין בקרבנות 5 דהוא בפר והן בפר ושעיר 6 דהא קא מייתו הני שעיר והוא לא מייתי 7 וכל שכן הוא בעבודה זרה והן בחלב 8 דחלוקין בקרבנותיהן [ לגמרי ] 9 דהוא שעירה ואינהו פר 10 אלא הוא בחלב המכסה את הקרב 11 והן בחלב שעל הדקין מהו כי״פ 1 פשיטא הוא בחלב והן בע״ז 2 תרי איסורי נינהו 3 4 דהא איכא חלוקה בקרבנות 5 דהוא בפר והן בפר ושעיר 6 7 וכל שכן הוא בע״ז והן בחלב 8 9 דהן [ וצ״ל : דהוא ] בשעירה והן בפר 10 אלא הוא בחלב והן בדם 11 מהו 88 הנוסח בכי״מ ובקטע גרץ הוא ביסודו כבדפוס , כפי שצוין לעיל בהערות . 27 - 18 89 נוסח זה הוא שהיה לפני ר״ב וכן הנוסח ברמ״ה לגבי שתי הבעיות , ראה לעיל הערות . 27 - 18 12 מי אמרינן אף על גב דקרבנן שוה 13 כיון דמתרי קראי קאתו 14 הא פליגין בט...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן