נוסח מימרת רב פפא ומקומה בסוגיה

בהמשך לקושיית ״היכי דמי״ מצויה בסוגיה לפי הנוסח שלפנינו מימרתו של רב פפא : ״כגון שהיו מופלין שניהן״ , ולכאורה יש לומר שהוא בא להשיב על קושיית הסתמא דגמרא . אולם , קשה להבין מה בא רב פפא להשמיענו ? הרי בפשטות יש להניח שהן הוראת המשיח והן הוראת בית הדין היו הוראות ראויות , וכאמור , תמוה ביותר עצם פקפוקו של המקשן בכך . ואם קושיית המקשן אינה קושיה , בוודאי לא היה צריך רב פפא להשיב על כך . זאת ועוד , מדברי רב פפא ״כגון שהיו מופלין שניהן״ עולה שהוא סובר כדעת המקשן שעל הכוהן המשיח להיות ״מופלא״ , וכן שלדעתו אפשר ש״הם אינן מופלאין״ במובן שאינם ראויים להוראה , כשיטת הרא״ש או ש״הוראה דלהון ולא כלום״ אם ״הם אינן מופלאין״ , דהיינו שאינם מומחים אלא תלמידים הראויים להוראה . וקשה להבין מה טעם ראה רב פפא להניח הנחות אלו , שהרי ראינו שאינן מבוססות כלל . אמנם בכתבי יד ובראשונים מצוי הנוסח ״בשוין״ במקום הנוסח שלפנינו ״כגון שהיו מופלין שניהן״ , אלא שלדעת הראשונים אין כל הבדלי משמעות בין הנוסחאות . כך , למשל , מפורש בתוספות הרא״ש , ד״ה ה״ד : ״ומוקי לה ר״פ בשוין שכולן מופלאים״ . ובאמת מצאנו כבר בעבודה זרה י...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן