פרק 20 למשמעם של ״הורה בפני עצמו״ ו״הורה עם הצבור״ (הוריות פ״ב מ״ב; ז ע״א–ע״ב)

בסוגיית הבבלי הוריות ז ע״א - ע״ב דנים אביי , רבא ורב פפא בפירושה של המשנה שם פ״ב מ״ב . בדבריהם מצויים שינויי נוסח משמעותיים ביותר . כמו כן יש שינוי לגבי מקומה של מימרת רב פפא בסוגיה . בהתאם לשינויים אלו מתפרשת המשנה בדרכים שונות . גם מובנו של ״מופלא״ בסוגייתנו מעורר קשיים . נדון , אפוא , בסוגיה כדי לעמוד על דבריהם המקוריים של האמוראים , ועל הדרך שבה פירשו את המשנה . את המקורות נעתיק תוך ציון שינויי הגרסאות הנוגעים לענייננו . שנינו בהוריות פ״ב מ״א - מ״ב : הורה כהן משיח לעצמו שוגג ועשה שוגג מביא פר שוגג ועשה מזיד מזיד ועשה שוגג פטור שהוראת כהן משיח לעצמו כהוראת בית דין לציבור הורה בפני עצמו ועשה בפני עצמו מתכפר לו בפני עצמו הורה עם הצבור ועשה עם הצבור מתכפר לו עם הצבור שאין בית דין חייבים עד שיורו לבטל מקצת ולקיים מקצת וכן המשיח 1 במשנה זו דנתי במפורט לעיל פרק 18 עמ׳ 339 ואילך . 2 בכ״י קויפמן איתא : ״והורה״ . והוי״ו היא , כנראה , וי״ו הניגוד , ויש להוסיפה לרשימתו של רי״ן אפשטיין , מבוא לנוסח המשנה , עמ׳ . 1091 3 בכי״מ : ״אין״ . אבל בפסקה שלפני הסוגיה , להלן ז ע״ב , אף בכ״י זה הנוסח הוא :...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן