הדוחק בפירושה של הסוגיה לדרשה

על השאלה ״מנא ליה דאין מביא אשם תלוי״ מביאה הסוגיה דרשה על הכתוב בפרשת אשם תלוי , ויקרא ה , יח : ״וכפר עליו הכהן על שגגתו אשר שגג״ . הדרשה נמצאת לפנינו בשתי נוסחאות . בדפוס , בק״ג ועוד : ״מי שחטאתו ושגגתו שוה יצא משיח ... ״ ( להלן : לישנא קמא ) , ובק״ג ״בליש׳ אח׳״ , בכי״פ ועוד : ״מי שחטאו בשגגה יצא זה שאין חטאו בשגגה״ ( להלן : לישנא אחרינא ) . רבנו ברוך , המביא את הדרשה שבלישנא אחרינא , מפרשה : ״מי שחטאו בשגגה כלומר לבד בלא העלם דבר הוא דמייתי אשם תלוי יצא משיח שאין חטאו בשגגה אלא עם העלם דבר״ . היינו , מי שמתחייב בחטאת בשגגת מעשה , וכגון היחיד , הוא שמביא אשם תלוי , אבל המשיח אינו מביא אשם תלוי , שכן המשיח אינו מתחייב בחטאת 20 כך גם הילקוט : ״עד כאן לא קאמר ליה״ . אבל בכי״מ : ״ע״כ לא קיימי ליה״ . ובק״ג : ״עד כאן לא קמה ליה״ , ובכי״פ : ״הא לא קמה ליה״ . וכן גרס , כנראה , המיוחס לרש״י , ראה ד״ה לאשמת העם . וכן בר״ב : ״אקשינן עד כאן לא קמה ליה פי׳ כשאמר התנא משיח בפר ואין מביא אשם תלוי עדיין לא היה המדרש מעמד על בוריו אלא נושא ונותן היה היאך יעמידנו״ . 21 ״אלא״ ליתא בכי״מ , בכי״פ ובק״ג ....  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן