למשמעותה של ההלכה ״עשו... על הוראת כהן משיח חייבין״

בברייתא בתוספתא הוריות פ״א ה״א - ה״ב ( צוקרמנדל , עמ׳ 474 ) שנינו : בבא א הורו בית דין ועשה כל הקהל או רובן על פיהם בזמן שהוראתן הוראת בית דין פטורין והעושין על פיהם מביאין [ פר מביאין פר אין הוראתן הוריית 58 ראה הע׳ 5 לעיל . 59 ראה הע׳ 3 לעיל . 60 ולפי״ז מסתבר שנוסח ״בית דין לעצמן״ או ביחיד : ״לעצמו״ ( ראה הע׳ 7 לעיל ) אינו מקורי , והוא נוצר , כנראה , משום הקושי שנתקשו בפירושה של הסיפא . ומלבד זאת קשה נוסח זה , שהרי לא מצאנו כלל כל קביעה במקום אחר במשנה לגבי דינים של בית דין שהורו לעצמם , ואם כך , מה בא התנא להשמיענו . 61 ראה רי״ן אפשטיין , מבוא לנוסח המשנה , עמ׳ . 653 ובהע׳ 1 ציין לדברי התוי״ט בפרק ה מ״ה ולדברי השל״ה , שצו ע״ב : ״ונראה שבת״ר סדרי משנה שהיו קודם ר׳ היה נשנה בשי״ן . ושם היה שייך לומר שי״ן דהיה קאי על הענין שלפניו וכו׳ ״ . ור״ד הלבני , מקורות ומסורות , מועד , עמ׳ קיג : ״כל מקום במשנה שיש שי״ן וצריך להיות וי״ו ( או לא כלום ) סימן שהועבר ממקום אחר . ורק לעתים רחוקות המקום האחר הוא במשנה עצמה״ . 62 בכתב יד וינה : ״הורייה״ , וכן בר״ב ( בדפוס וילנה ח ע״א ) : ״בזמן שהוראתן הו...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן