למשמעה של הסיפא

על פי המתבאר להלן , שמשמעה של הברייתא בתוספתא הוריות פ״א ה״ב , ״עשו … על הוראת כהן משיח חייבין״ הוא , שהקהל מתחייב בפר אם עשו על פי הוראת הכוהן המשיח , נראה לשער כי זה גם חידושה של הסיפא : ״שהוראת כהן משיח לעצמו כהוראת בית דין לצבור״ , דהיינו שהוראת המשיח היא כהוראת בית דין , וכשם שמתחייבים בפר אם עשו הקהל על פי הוראת בית דין , כך גם מתחייבים בו אם עשו הקהל על פי הוראת הכוהן המשיח . מתכונתה הספרותית של הסיפא היא כזו של הברייתא בתוספתא הוריות פ״א ה״ח : ״ר׳ יוסי בר׳ יהודה אומ׳ הוראת בית דין של כל שבט ושבט כהוראת בית דין לציבור״ , 54 ראה דברי הרשב״ם לויקרא ד , ג שהובאו בראש הפרק . וגם ראב״ע כתב שם ד״ה לאשמת העם : ״שהורה שלא כהוגן ואשם העם וכולם שוגגים או פירוש ... ״ . 55 בכ״י וינה במקום ״של״ – ״על״ . וראה הע׳ 53 לעיל . וכשם שר׳ יוסי בר׳ יהודה משמיענו , שהוראת בית דינו של השבט דינה כהוראת בית דין , ומתחייבים גם עליה קרבן , כך גם קובע התנא בסיפא : ״שהוראת כהן משיח לעצמו כהוראת בית דין לצבור״ . ואמנם ניתן היה לומר ״שהוראת כהן משיח לעצמו ... ״ פירושו , שהוראת המשיח ביחס לעצמו היא כהוראת בית ד...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן