היחס בין הקושיה "פשיטא" למימרת אביי

על הפסקה ״שוגג ועשה שוגג מביא פר״ , שהיא בבא א של הרישא , מקשים : ״פשיטא״ . שכן פשיטא ״דכי הורה בשוגג ועשה שוגג , דהוי שוגג ומביא פר״ . אבל קשה להבין , מה טעם ראה המקשן להניח , שבבא א פשוטה היא . הרי במשנתנו נשנה לראשונה דינו של הכוהן המשיח , שמביא פר אם הורה שוגג ועשה שוגג , ובכך שונה הוא הכוהן המשיח מכל יחיד המתחייב בשגגת מעשה בלבד . זאת ועוד . בסוגיה לעיל ג ע״א נאמר : דתניא : הורו ועשו , רבי מאיר פוטר , וחכמים מחייבין 23 כך לפי גרסת הדפוס וכי״מ וקטע גרץ . אבל על פי הפסקה בכי״פ ״הורה כהן משיח וכו׳״ , אין הכרח לומר , ש״פשיטא״ מתייחס דווקא לבבא זו . 24 המ׳ לרש״י , ד״ה שוגג . 25 ובבאר שבע , ד״ה שוגג , נדחק ביותר לפרש את טעמו של המקשן , וכפי שהוא עצמו מעיר על הסברו : ״דאיפכא מסתברא״ , אבל אין גם לקבל את התירוץ שבקרן אורה , ד״ה שוגג : ״אבל הכא מילתא דפשיטא דחייב דשוגג גמור הוא״ . משום שכאמור אין כל מקום לשאול ״פשיטא״ על החידוש שבמשנה . וראה גם להלן בהע׳ 49 על ההצעה שבאלף המגן . 26 משיח אינו חייב בשגגת מעשה בלבד , כמפורש בברייתא , ספרא , ויקרא חובה , פרשה ז , ו : ״עם הארץ פרט לנשיא מעם האר...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן