הקושיה ״א״כ חסרו להו י״ב שבטים״ והדיון בה

על דברי רב אחא מקשים : ״א״כ חסרו להו י״ב שבטים״ . אביי מתרץ קושיה זו על רב אחא , בהוכיחו מן הכתוב , ״אפרים ומנשה כראובן ושמעון יהיו לי״ , שאפרים ומנשה נחשבים כשני שבטים , כראובן ושמעון . על כן , גם אם שבט לוי לא נקרא קהל , לא ״חסרו להו י״ב שבטים״ . רבא חולק על אביי באומרו : ״והא כתיב : ׳על שם אחיהם יקראו בנחלתם׳ לנחלה הוקשו ולא לדבר אחר״ , שמשמעו , לדעת המיוחס לרש״י , ד״ה והא כתיב : ״דלנחלה הוקשו אפרים ומנשה לשאר שבטים , שיהיו נוטלים בנחלה כשאר שני שבטים , ולא לדברים אחרים הוקשו , אבל אין מביאין ב׳ פרים . ואכתי חסרי להו מי״ב שבטים , אלא שמעינן מינה דלוי איקרי קהל , וכהנים לא איקרי קהל , ושותפין נינהו , 41 במהרש״א , ד״ה והכתיב , נאמר : ״וכהנים איקרו קהל , ושותפין נינהו , ומתוקמי כו׳ עכ״ל כ״ה בנוסחות הישנות . אבל קשה להולמו , דהא כיון דאקרו קהל , לאו שותפין נינהו . וכן ראיתי מי שהגיה כן בפרש״י . אבל קשה דתהדר קשיא לדוכתא . אלא מעתה , ניתו פר בהוראה , וטפי להו שבטים . ונראה להגיה כמו שנמצא בדפוסים החדשים בבאזילא , וכצ״ל : וכהנים לא אקרו קהל , ושותפין נינהו , ולא מתוקמא כו׳״ . ובעל הורה גב...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן