הוריות ו ע״א-ע״ב

ת״ר : מת אחד מן הצבור – חייבין , אחד מבית דין – פטורין . מאן תנא ? אמר רב חסדא אמר רבי זירא אמר רב ירמיה אמר רב : רבי מאיר היא , דאמר : ב״ד מביאים , ולא צבור . הלכך : מת אחד מן הצבור – חייבין , דהא קאים כוליה בית דין . מת אחד מבית דין – פטורין , דהויא לה חטאת שמת אחד מן השותפין , ומשום הכי פטורין מתקיף לה רב יוסף : ונוקמה כרבי שמעון דאמר : בית דין עם הצבור . מת אחד מן הצבור – חייבין , דאין צבור מתים . מת אחד מבית דין – פטורין , כדאמרינן דחטאת שותפין היא . א״ל אביי : שמעינן ליה לר״ש דאמר : חטאת שותפין אינה מתה . דתניא : פר ושעיר של יום הכפורים שאבדו והפריש אחרים תחתיהם – 1 מתחילת הסוגיה עד כאן , דהיינו בפירוש הברייתא ובמחלוקת בשאלת זהותו של התנא , דנתי לעיל פרק 14 עמ׳ 267 ואילך . כאן ענייננו בהמשך הסוגיה בדיון שבין רב יוסף לבין אביי . 2 בכי״מ נוסף : ״וכן שעי׳ ע״ז שאבדו״ ; וכן בכי״פ : ״וכן שעירי ע״ז שאבדו והפרישו אחרים תחתיהן״ ; וכן בקטע גניזה קיימברידג ' T - S F 1 ( 1 ) 23 ( להלן : קטע גניזה ) : ״ושעירי ע״ז והפריש ימותו כולן . דברי רבי יהודה . ר״א ור״ש אומר : ירעו , לפי שאין חטאת צבור מ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן