פרק 17 סוגיות מוחלפות בפירושה של ברייתא (הוריות ו ע״א–ע״ב)

בהוריות ו ע״א מסיק אביי מדברי ר׳ שמעון בברייתא , שלדעתו פר יום הכיפורים חטאת השותפין הוא . לעומת זאת , ביומא נ ע״א מסתייע אביי באותה ברייתא כדי לבסס את שיטתו של רב עמרם שם , שפר יום הכיפורים חטאת ציבור הוא . על הסתירה הזו כבר עמדו הראשונים , כגון בתוספות ישנים שם ( בדפוס נב ע״א , ד״ה אימא ) : ״ואביי קרי להו לכהנים צבור , ואף על גב דפרק קמא דהוריות קרי להו שותפין״ . להלן נדון בסוגיה זו , ונעתיק אותה בציון השינויים הנוגעים לענייננו .  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן