פר העלם דבר ושעירי עבודה זרה

כאמור , בסוגיה הסתמית דלעיל מסייעים לרב עמרם , הסובר שפר יום הכיפורים קרבן ציבור הוא , מ״דתנן אמר לו רבי מאיר : והלא פר יום הכפורים , וחביתי כהן גדול , 44 הוא מציין שם שדבריו מבוססים על הברייתא במכילתא , אבל זו נמצאת ״בקידושין בלשון אחר״ , כדלעיל . 45 ראה מ״ש ר׳ אברהם לופטביר שם , סימן ו עמ׳ . 54 ור׳ מנחם זעמבא בהוספה לסימן ו׳ עמ׳ 55 הביא ראיה לשיטתו מתוספתא פסחים ( ליברמן ) פרק ד , יד : ״ועוד מקובלני מרבותי שפסח דוחה את השבת ולא פסח ראשון אלא פסח שני ולא פסח צבור אלא פסח יחיד״ . אולם ר״ש ליברמן , תוספתא כפשוטה לפסחים , עמ׳ , 567 לשורה , 90 - 89 דחה את דבריו . 46 ראה ( לעיל , הע׳ 39 ) את מה שהעיר ר״ש ליברמן על התוספות רי״ד שבהתייחסו לירושלמי פסחים פ״ה ה״ה ( לב ע״ג ) : ״תני תמיד שיש לו נסכים תוקעין לנסכים פסח שאין לו נסכים [ תוקעין ] לשחיטתו״ כתב : ״שגם הפסח קרבן ציבור הוא , וטעון תקיעה״ . אולם כבר עמדנו על הקושי בהנחה שמשום ״דאתא בכנופיא״ נחשב הפסח כקרבן ציבור . וראה משנה למלך , הל׳ קרבן פסח א , ג שציין לו הנשקה שם ( להלן הע׳ , ( 63 עמ׳ 145 הע׳ . 203 ורמ״מ כשר , תורה שלמה , בא , כרך יא...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן