חביתי כוהן גדול

על הסיוע לרב עמרם מ״דתנן אמר לו רבי מאיר : והלא פר יום הכפורים , וחביתי כהן גדול , ופסח , דקרבן יחיד הוא , ודוחה את השבת ואת הטומאה ! לאו מכלל דאיכא למאן דאמר דצבור ? ״ מקשה הריטב״א , ד״ה לאו מכלל דאיכא מאן דאמר דציבור הוי : ״וא״ת והיאך יכול לומר כן בחביתי כהן גדול דהא משלו הן באין ואין בהם שום כפרה לאחיו הכהנים והרי הן כאלו ( הן ) של אהרן דהוי קרבן יחיד לכולי עלמא כדאיתא לקמן״ . ומתרץ : ״וי״ל דכיון שקריבין בתוך התמיד כדאיתא בפירקין דלעיל חשיב קרבן ציבור , ועוד דאמרינן בפרק התכלת כהן גדול שמת ולא מינו אחר תחתיו מביאין חביתין משל ציבור , כך תירצו בתוספות״ . 31 במסורת הש״ס מגיה ל״אלעזר״ וכך בחמישה מתוך שישה כת״י שבמאגר ליברמן . 32 במסורת הש״ס : [ צ״ל אלעזר ] , וכך בכל כתבי היד שלפנינו פרט לכי״מ שהוא כמו בדפוס . אבל בע״ב גם בכי״מ : ״גופא בעי ר׳ אלעזר״ ולהפך בכ״י 271 של בית המדרש לרבנים . 33 לעיל לג ע״א : ״אביי מסדר מערכה משמיה דגמרא , ואליבא דאבא שאול :... ואברים למנחה , ומנחה לחביתין , וחביתין לנסכין , ונסכין למוספין ... ״ . דהיינו החביתין באו בין מנחת התמיד לנסכי התמיד . 34 מנחות נא ע״ב...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן