הסוגיה המקבילה, תמורה טו ע״א-ע״ב

לסוגייתנו מקבילה בתמורה טו ע״א - ע״ב . השוואת שתי הסוגיות מגלה כי למרות הדמיון הרב בין הסוגיות ואף החלקים הזהים שיש בשתיהן – מצויים ביניהן הבדלים בעלי משמעות . ראשית , הקושיות שלפני מימרת רב פפא – שונות . בהוריות : ״והא מייתי להו הנהו דחטאו״ , ובתמורה : ״קא סלקא דעתין למאן דאית ליה חטאת צבור שנתכפרו בעליה מתה אית ליה נמי חטאת צבור שמתו בעליה מתה והא הכא דאיכא דמתו בעליה וקא קרבה״ . בעוד הקושיה בהוריות מובנת , הרי שתמוהה ביותר הקושיה בתמורה , וכבר עמד על כך הרשב״א בתוספות שם ד״ה והא . ועוד , בהוריות קובע רב פפא : ״כי גמירי חטאת שמתו בעליה במיתה הני מילי ביחיד אבל לא בצבור לפי שאין מיתה בצבור״ , או : ״כי אמרינן אין כפרה למתי׳ ביחיד אבל בצבור יש כפרה״ , כבכי״פ , ואילו בתמורה הוא משמיענו ש״אפילו למאן דאמר חטאת צבור שכפרו בעליה מתה חטאת צבור שמתו בעליה אינה מתה לפי שאין הצבור מתים״ . זאת ועוד , ההצעה שהמקור לדינו של רב פפא הוא משעירי ראש חודש מבוססת בהוריות על ההנחה ש״מייתי להו מישראל״ שתרמו את שקליהם , ולעומת זאת , בתמורה ההצעה מבוססת רק על האפשרות ש״דלמא מתו מרייהו דהני זוזי״ , ולא שמתו כ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן