מנא ליה לרב פפא הא

בהמשך דנה הסוגיה בשאלה ״מנא ליה לרב פפא הא״ , ומאחר שדברי רב פפא , מצויים לפנינו בשני נוסחים שונים הרי שלכאורה אף ההצעות ליישב את השאלה הזאת חייבות להתייחס לשני המובנים של ״הא״ . ומצויות בסוגיה שלוש הצעות , שנדחות . ההצעה הראשונה היא ללמוד מן הפסוק בתהלים מה , יז : ״תחת אבותיך יהיו בניך״ , שממנו יש לכאורה ללמוד כי מאחר שהבנים עומדים תחת אבותיהם , יש מקום לומר שהבן יכול להביא קרבן שהפריש אביו . המקור המוצע הוא לדין חטאת שמתו בעליה , שבו דן רב פפא לפי הנוסח שלפנינו , ולא לעניין כפרה למתים , כבנוסח כי״פ , שכן מסתבר שעל פי הפסוק ״תחת אבותיך יהיו בניך״ , ניתן לומר שיוכל הבן להביא את הקרבן שאביו כבר הפריש , אבל לא להביא קרבן עבור אביו גם אם אביו לא חשב להביא קרבן ולא הפריש בהמה לצורך כך . 32 ותירצו שם : ״ואומר רבינו נתנאל דאי בלא הפריש מצי להקריב אלמא יש כפרה למתים וא״כ כל שכן דהיכא שהפריש ואח״כ מתו בעליה דראוי להקריב וכן משמע בפ״ק דהוריות ( דף ו ע״א ) דאמר והא אית כפרה למתים דמייתא להא שמעתא דהכא משמע דאי יש כפרה למתים על הבנים להקריב בשבילם וכ״ש אם הפריש ואח״כ מתו דעל הבנים להקריבן״ . וגם ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן