הדיון בברייתא ״מה הן מביאין…״ וקשייו

הדיון בברייתא ״מה הן מביאין … ״ כדי לפשוט ממנה את הבעיה לגבי שיטת ר׳ יהודה , שחוזר ונשנה בסוגיה ב כדי לפשוט ממנה בעיה לגבי שיטת ר׳ שמעון , מעורר שאלות אחדות . סוגיה א דוחה את האפשרות להסיק ממנה את שיטת ר׳ יהודה בדין גרירה לגבי שבט אחד שחטא , באומרה לפי נוסח הדפוס : ״אמרי הכא במאי עסקינן כגון שחטאו ששה שבטים והן רובן של קהל ורבי שמעון בן אלעזר היא דתניא … ״ . הצעה זו , שלר׳ שמעון שישה שבטים שחטאו והם רובו של קהל מביאין רק שני פרים , אחד לכל ששת השבטים שחטאו ואחד לבית דין , קשה ביותר . וכבר תמהו התוספות בד״ה כגון שחטאו : ״תימה א״כ מ״ט דרבי שמעון דלא מחייב אלא פר אחד הא לא אשכחן דפליג אר׳ יהודה אלא דבעי נמי פר לבית דין אבל מודה מיהו לרבי יהודה דשבט אחד איקרי קהל״ . דהיינו , האוקימתא עומדת בניגוד לעולה מן המשנה ומן הברייתא דלעיל , כי המחלוקת בין ר׳ יהודה לבין ר׳ שמעון היא אם גם בית דין מביאים פר או לא – וכן חולקים הם 31 ואינו מובן , שהרי בברייתא סובר ר׳ יהודה כי אף שני שבטים גוררים את שאר השבטים . ואפשר , שלדעת הרא״ש הניח השואל , כי ״ושאר שבטים שלא חטאו מביאין על ידיהם … ״ מתייחס רק ל״חטאו...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן