העולה מן הבירור

מדיוננו עולות המסקנות הבאות : א . הן מסוגיית הבבלי הוריות ה ע״ב , והן מסוגיית הירושלמי פ״א ה״ו , מו ע״א ופסחים פ״ז ה״ו , לד ע״ג עולה שהן לא גרסו את ״או רובן״ ברישא של משנה הוריות פ״א מ״ה . ואכן ר׳ יהודה ור׳ שמעון אינם דנים ב״או רובן״ ברישא , אלא רק ב״כל הקהל״ . על כן מסתבר , ש״או רובן״ לא היה בנוסח המקורי של המשנה . ב . עם זאת , לדעת ר׳ מאיר , גם אם עשו ״רובן״ מביאים פר , כשם שמביאים פר אם עשו ״כל הקהל״ , וכפי שמפורשת דעתו בברייתא בירושלמי פסחים דלעיל : ״תני ר׳ מאיר או׳ היא מחצית כל השבטים היא מחצית כל שבט ושבט ובלבד רוב״ . ואף הסיפא של הברייתא בספרי במדבר , שלח , קיא : ״רוב השבט ככל השבט רוב הצבור ככל הצבור״ 80 לעומת זאת , הקטע בסוף הברייתא : ״רוב השבט ככל השבט רוב הצבור ככל הצבור״ , הוא אכן ״מלתא באפי נפשה״ , ושלא כדעתו של רח״ש הורוביץ , שם . וכאמור ( לעיל , ובהע׳ . ( 34 אפשר שעל פי ברייתא זו נוסף ״או רובן״ למשנתנו לא רק לרישא אלא אף לסיפא . היא כר׳ מאיר . ועל פי אחת מן הברייתות נוסף ״או רובן״ לרישא , ואפשר שאף לסיפא . ג . שיטת ר׳ מאיר על פי הברייתא בירושלמי דלעיל היא שמביאים פר הן ב...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן