הברייתא בספרי וקשייה

לעומת זאת בספרי במדבר , שלח , קיא ( מהדורת הורוביץ , עמ׳ 117 ) שנינו : והם הביאו את קרבנם אשה לה׳ ר׳ יאשיה אומר שבט שעשה על הוראת בית דינו ועשו שאר שבטים מנין שיהו מביאים על ידיו ת״ל והם הביאו את קרבנם אשה לה׳ ר׳ יונתן אומר אין לי אלא אותו שבט שעשה על הוראת בית דינו שהוא מביא עשה על הוראת בית דין הגדול מנין ששאר שבטים מביאים על ידיו ת״ל והם הביאו את קרבנם אשה לה׳ ר׳ יהודה אומר שבט שעשה על הוריית בית דינו מיכן א״ר יהודה במס׳ הוריות חייב כל שבט ושבט להביא פר בהוראה למה כי שבט אחד מקרי קהל שנאמר גוי וקהל גוים ומה הוה ליה למילד בנימין שמע מינה דשבט אחד מקרי קהל ... זה טעמו של ר׳ יהודה ... והאי דכתיב ונעלם דבר מעיני הקהל הוא שבט אליבא דר׳ יהודה וחכמים פליגי עליה ועיקר המחלוקות במסכת הוריות״ . 64 אין הסוגיה מציינת כל מקור להנחתה , שלדעת ר׳ שמעון מביאים קרבן אף בשבט אחד שחטא . וכנראה הסיקה זאת מתוך היחס שבין דברי ר׳ יהודה ור׳ שמעון במשנה ובברייתא בספרא , שלפיהם גם אם חולקים ר׳ יהודה ור׳ שמעון הן לגבי גרירה והן לגבי חובת בית דין להביא פר , הרי אין ביניהם כל הבדל לגבי חובת כל שבט ושבט שחטא להבי...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן