שיטות התנאים על פי הירושלמי

בסוגיית הירושלמי הוריות פ״א ה״ו , מו ע״א , שאת תחילתה הבאנו לעיל , שנינו : הורו בית דין ועשו כל הקהל כול׳ מאן תנא רוב ר׳ מאיר דתני היא מחצית כל השבטים היא מחצית כל שבט ושבט ובלבד רוב ר׳ יודה או׳ חצי כל שבט ושבט ובלבד רובי שבטים שלימים שבט אחד גורר כל השבטים ר׳ מאיר או׳ כל השבטים קרויין קהל ר׳ יודה או׳ כל שבט ושבט קרוי קהל ואתייא דר׳ שמעון כר׳ יודה כמה דר׳ יודה אמ׳ כל שבט ושבט קרוי קהל כן ר׳ שמעון או׳ כל שבט ושבט קרוי קהל מה ביניהון גרירה ר׳ יודה או׳ שבט אחד גורר כל השבטים ר׳ שמעון או׳ אין שבט אחד גורר את כל השבטים ... אמ׳ ר׳ חייה בר בא כשם שהן חלוקין כאן כך הן חלוקין בטומאה ... סוגיה זו דנה במשנה פסחים פ״ז מ״ו : ״נטמא קהל או רובו ... יעשה בטומאה״ , שלפיה יעשו בטומאה אם נטמא רוב קהל , דהיינו רוב אוכלוסין של כל ישראל . הסוגיה קובעת , שהתנא של המשנה הוא ר׳ מאיר על פי דבריו בברייתא , העוסקים , כנראה , בהוראה : ״היא מחצית כל השבטים היא מחצית כל שבט ושבט ובלבד רוב״ . כלומר : ״בלבד רוב״ 44 וסוגיה זו בשינויים הובאה גם בירושלמי פסחים פ״ז ה״ו , לד ע״ג . 45 ראה להלן , עמ׳ , 244 הע׳ . 34 46 ובנספח...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן