מדרש הכתוב ״אל יחסר המזג…״

בשהש״ר ז , ג , נאמר : אל יחסר המזג אל תחסר סנהדרין מעשרים ושלושה ׳מופלא׳ תוקנה אולי . ובמנחת יהודה שם : ״ובכי״א חסר מן והאבן עד ההלכה ובכי״א א הושלם בגליון בכתב אחר והאבן גדולה וכו׳ זה מופלא שבב״ד שיודע לסרס את ההלכה , ובכי״א ב יש בגליון רק והאבן גדולה עפ״י הבאר ובלק״ט הועתק והאבן גדולה גדול שבהם ונאספו שם אילו תלמידי חכמים וכו׳ … ״ . וראה שם פירושו ל״מסיים״ ול״מסרס״ . ולמובנו של ״מסרס״ , ראה גם דברי ר״ש ליברמן , יוונית ויוונות בארץ ישראל , ירושלים תשכ״ג , עמ׳ , 199 הע׳ . 153 49 ראה מנחת יהודה שם . 50 אפשר שגם בכי״א הייתה הגרסה : והאבן גדולה גדול . ומשום שהמעתיקים לא הבינו , ש״גדול״ הוא הדרש , נשמטה כל הדרשה . ד״א אל יחסר המזג אל תחסר סנהדרין מופלא שבה ד״א אל יחסר המזג אל תחסר סנהדרין זה שהוא ממזג לה את ההלכה כההוא דתנינן תמן מזג ב׳ חלקי מים וא׳ יין מיין השרוני ד״א אל יחסר המזג לא נחסר מזגא דעלמא ונראה , שגם בדרשה זו מובנו של ״מופלא״ הוא דיין . ופירושה של הדרשה ״׳אל יחסר המזג׳ – אל תחסר סנהדרין מופלא שבה״ הוא שלא תחסר סנהדרין אף לא אחד מן הדיינים שבה . ומסתבר , שדרשה זו עוסקת בהוראת בי...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן