מדרש הכתוב ״והאבן גדולה...״

על הכתוב בבראשית כט , ב - ג , דרשו בבראשית רבא ע , ח ( מהד׳ תיאודור - אלבק , עמ׳ : ( 808 - 807 ד״א וירא והנה באר , זו סנהדרין . והנה שלשה עדרי צאן , אלו ג׳ שורות של תלמידי חכמים , שהיו יושבין לפניהם כי מן הבאר וגו׳ שמשם היו שומעין את ההלכה והאבן גדולה זה מופלא בית דין שמסיים את ההלכה 47 ולא רק מעניין ה״סריס״ , אלא גם מהשוואות כל הקטע נראה , שהנוסח המקורי הוא של הירושלמי . 48 בח״נ שם : ״שהוא מסרס את ההלכה״ וכן הוא בכ״י ו 60 וכ״ה בכ״י ו 30 אך שם נראה שהתיבה ההנחה , ש״מופלא בית דין״ הוא אחד הדיינים מבעלי המעמד המיוחד , היא ביסודה של הגרסה ״והאבן גדולה – זה מופלא של בית דין״ . אולם גרסה זו אינה ודאית . בשני כתבי יד אינו מצוי כלל כל הקטע מן ״והאבן״ עד ״ההלכה״ . וגם השלמות נוספו בכתבי יד אלה – בכי״א א נוסף בגיליון בכתב אחר : ״והאבן גדולה וכו׳ , זה מופלא שבב״ד שיודע לסרס את ההלכה״ . ובכי״א ב , נמצא בגיליון רק : ״והאבן גדולה עפ״י הבאר״ , ותו לא . וגם בלקח טוב הועתק : ״והאבן גדולה גדול שבהם״ . אולם גם בספרים הגורסים ״זה מופלא בית דין״ אין נוסח אחיד בסיומה של הדרשה . בחלק מהם : ״שהוא מסיים את ה...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן