מדרש הכתוב ״ומן העיר לקח סריס אחד…״

בבמדבר רבא יא , ז ( ״הנה מטתו … ״ ) נאמר : ומן העיר לקח סריס אחד – זה מופלא של בית דין , הרי ששה … וכן בשיר השירים רבא ג , יג ( " הנה מטתו … " ) , בתוספת הסבר : ומן העיר לקח סריס אחד – זה מופלא של בית דין . ולמה קורא אותו סריס ? שמסרס את ההלכה … על פי זה אכן יוצא , שהמדרש מניח , שהתואר ״מופלא״ מציין אחד מבעלי התפקידים שבבית הדין . אולם בירושלמי סנהדרין פ״א ה״ב ( יח ע״ב - ע״ג ) נמצאת דרשה זו בשינויים , ואחד מהם נוגע לענייננו : אמ׳ ר׳ יונתן : מיכן לסנהדרין גדולה שלכל יש׳ ויקח שר הטבחים את שריה כהן הראש ואת צפניה כהן הרי שנים ושבעה אנשים מרואי פני המלך הרי תשעה פתח העזרה״ , השמיטו ״ומופלא״ , שמשמעו , שאחד מן הדיינים עולה ושואל , כדי שישתמע הנוסח ״באין״ , שכולם באים . ועל מקורו של הרמב״ם , הל׳ ממרים פ״א ה״ד ״שואל לבית דין שבעירו … אם לאו , הרי השואל עם אותו בית דין או עם שלוחיו עולין לירושלים … ״ , ראה לח״מ שם . ובעל חסדי דוד בחגיגה ציין לתוספתא . אולם בתוספתא מדובר על ״מופלא״ בלבד , ולא על ״אותו בית דין או עם שלוחיו״ . גם הצעתם של ר״א וייס שם , הע׳ , 53 שהרמב״ם פסק עפ״י גרסת הבבלי , ושל ר...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן