הטעם לדין ״מופלא״ בסוגיית הבבלי ומשמעו של ״מופלא״ לדעת המפרשים

המפרשים מניחים , ש״מופלא של בית דין״ במשנתנו הוא תואר לאחד , המתייחד מכל חבריו בבית הדין אם בתפקידו כנשיא , ראש ישיבה , אב בית דין , חכם וכדו׳ , שנה ג ( כ ) חוברת ט - י , מעבר לדף השער . והפליג ביותר בשיטתו לגבי ״מופלא״ והבחנתו בין ״מופלא של בית דין״ לבין ״מופלא בבית דין״ ] . לפי זה קטע זה בירושלמי אינו המשך לאמור שם : ״מתנית׳ דר׳ דר׳ אמ׳ אין לך מעכב אלא מופלא שלבית דין בלוד״ , ואין לו כל קשר לדין ״מופלא״ ושלא כדעתם של המפרשים , וכגון הפנ״מ שם , אלא ציון מקור הוא ל״עדה״ של המשנה , וכשיטת הרמב״ם . וגם המאירי כתב : ״נאמר כאן עדה ר״ל ואם מעיני העדה … ״ . 10 ושלא כבמקבילה בספרא , שתובא להלן , שיש בה הנמקה לכל הבבות . 11 ר״ל גינצבורג , פירושים וחידושים בירושלמי ג , עמוד , 218 הע׳ , 245 כתב : ״ולא מצאתי חבר לבעלי התוספות בדעה זו , שהמופלא הוא הנשיא חוץ מהרמב״ם בפירוש המשנה על הוריות א ד״ . וראה הע׳ 12 להלן . ולגבי התוס׳ שהביא , סנהדרין טז ע״ב , ד״ה אחד , לא נאמר שם ״שהמופלא הוא הנשיא״ . והוא עצמו הבחין שם בראשית דבריו בין שני הפירושים של התוס׳ . 12 הרמב״ם , הל׳ שגגות פי״ג ה״א , וכן בפירושו ל...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן