פרק 10 מופלא של בית דין (הוריות ד ע״ב)

בביאור משמעותו של התואר ״מופלא של בית דין״ עסקו רבים , הן משום שתואר זה לא נתפרש במקורות שנזכר בהם , והן משום העניין המיוחד שהוא מעורר גם אצל היסטוריונים , בהיותו קשור לפעילות של בית הדין , וכמפורש במשנה הוריות פ״א מ״ד : ״לא היה מופלא של בית דין שם … פטורין״ . לדעת המפרשים נתייחד ״מופלא של בית דין״ במעמדו או בתפקידו בבית הדין . אבל בהגדרתו המדויקת של מעמד או תפקיד זה , נחלקו מאוד הדעות . הועלו הצעות מהצעות שונות , ונעשו נסיונות לזהות את בעל התואר ״מופלא של בית דין״ עם אחד מבעלי התפקידים המיוחדים בבית הדין . אולם כבר הראשונים עמדו על כך שההנחה שלפיה היה לו ל״מופלא״ מעמד או תפקיד מיוחד בבית דין אינה מתאשרת מכל מקורות התנאים שדנו ב״מופלא״ . ואכן , בפירושם ל״מופלא שבבית דין״ בברייתא בסנהדרין פז ע״א , כתבו התוספות , ד״ה מופלא שבבי״ד : ״מומחה , למעוטי תלמיד , ואין זה כשאר מופלא דבכל דוכתין״ . אבל גם הצעה זו , שלפיה מובנים שונים ל״מופלא״ , יש בה מן הקושי . אמנם אפשר שמובנו של מונח או מושג אינו אחיד בכל המקורות התנאיים . אולם מאחר ש״מופלא״ מוזכר רק מספר פעמים בכל המקורות התנאיים מסתבר יותר להנ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן