השיטות לגבי הגדרתן של הוראה לעקור את כל הגוף ושל הוראה לבטל מקצת ולקיים מקצת

שיטת הברייתות בבבלי הוריות ד ע״א , ובספרא ויקרא , חובה , פרשה ד , ז - ח ( מהד׳ פינקלשטין עמ׳ , ( 142 זהה לשיטתה של המשנה . גם בהן כבמשנה אותה ילפותא להבחנה בין הוראה לעקור את כל הגוף לבין הוראה לבטל מקצת ולקיים מקצת , ואותן הדוגמאות להוראות אלו . אחת הדוגמאות המובאות בהן להוראה לבטל מקצת ולקיים מקצת היא : ״אמרו ... יש עבודה זרה בתורה אבל המשתחוה פטור״ . מכאן , שלדעתן גם אם התירו דבר שאיסורו מפורש בתורה זו הוראה לבטל מקצת ולקיים מקצת וחייבים עליה . לעומת זאת מובא בסוגיית הבבלי ד ע״ב : ״אמר רב ששת וכן תנא דבי רבי ישמעאל מפני מה אמרו הורו בדבר שהצדוקין מודין בו פטורין מפני שהיה להם ללמוד ולא למדו״ . וכן נמסר , שם ע״א , בשם שמואל : ״אין ב״ד חייבין עד שיורו בדבר שאין הצדוקין מודין בו אבל בדבר שהצדוקין מודין בו פטורין מאי טעמא זיל קרי בי רב הוא״ . משמעו של ״דבר שאין הצדוקין מודין בו״ הוא דבר שאינו מפורש בתורה ומקורו בדרשה . 13 ושלא כהגהתו וכהצעתו של רז״ו רבינוביץ , שערי תורת ארץ ישראל , עמ׳ , 579 הסובר כי שני האמוראים עוסקים בעניין הוצאה . 14 ודחוק אף פירושו של הפני משה שם . 15 עמדתי בהרחבה ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן