בעיית ר' זירא וגרסאותיה

בהמשך לדיונה של הסוגיה בבעיית רב יוסף , מצויה בסוגיה בעייתו של ר׳ זירא . הנוסח בכי״מ הוא : ״ת״ש דבעי ר׳ זיר׳ אמרו אין שבת בשביעי׳ מהו״ . על פי הת״ש , באה הסוגיה לפשוט את בעיית רב יוסף , ״אין חרישה בשבת מהו״ , באמצעות בעייתו של ר׳ זירא , ״אין שבת בשביעי׳ מהו״ . לפיכך , לפי דברי רבינא , הפושט את בעיית ר׳ זירא , 86 ובקרן אורה , ד״ה אלא ( אוצר , עמ׳ קצו ) , כבר העיר : ״אלא דזה קשה קצת לומר דחרישה חשיבא יש סמך בתורה כיון דאיכ׳ פלוגת׳ דתנאי בזה״ . ובמיוחס לרש״י , להלן ז ע״ב , ד״ה הוא בחלב המכסה את הקרב : ״דהוי דבר שאין הצדוקים מודין דהא לא מפרש קרא מאי ניהו דאפי׳ אמוראי פליגי בשחיטת חולין באלו טריפות מאי ניהו כרס הפנימי וכ״ש חלב שעל גבי הדקים שאין הצדוקים מודין דהא לא כתיב בהדיא״ . פושטת הסוגיה ממילא גם את בעיית רב יוסף , וכדברי הלחם משנה , הל׳ שגגות פי״ד ה״ב : ״וכד פשטוה בגמרא לההיא דאין שבת בשביעית דהוי קיום מקצת ועקירת מקצת ממילא נפשטה בעיא דאין חרישה בשבת דהוי קיום מקצת ועקירת מקצת״ . אולם בדפוס , בכי״פ ובראשונים ליתא המונח ת״ש . אם כן , אין הסוגיה קושרת במפורש את בעיית רב יוסף , שלא נפש...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן