בין דרשות עולא וחזקיה לבין דרשת רב אשי

בין דרשות עולא וחזקיה לבין דרשת רב אשי 30 גם בכי״מ : ״אמרי השתחו׳ נמי כדשנין״ . אבל בכי״פ : ״דאמרי כדרכה אסירא שלא כדרכה שריא ואיבעי תימא דאמרי השתחואה גופה דאית בה פישוט ידים ורגלים אסירא דלית בה פישוט ידים ורגלים שריא״ . 31 בכי״מ : ״ת״ש דבעי ר׳ זיר׳ אמרו אין שבת בשביעי׳ מהו״ . ובדק״ס אות ו : ״והוא כדברי הלח״מ בפ׳ י״ד מהל׳ שגגות הל׳ ב׳ שכן היה לפני הרמב״ם ופסק בדרב יוסף דהוי כביטול מקצת דבעיא דאיפשטא היא״ . ובכי״פ : ״בעי ר׳ זירא אמרו אין חרישה וקצירה בשבת בשביעית מהו״ . וכן עולה מר״ב : ״בעי ר׳ זירא היכא דהורו כי החרישה והקצירה מותרות בשבתות של שנה השביעית״ . ובתוספות הרא״ש : ״בעי ר׳ זירא את״ל אין חרישה בשבת דכעוקר כל הגוף דמי ופטורין אמרו אין חרישה וקצירה בשבת בשביעית מהו״ . 32 בכי״מ : ״במאי טעו בהאי קר׳״ . וכן בר״ב : ״במאי טעו בהך קרא״ . אבל בכי״פ : ״במאי טעמ׳ קאתי דכתי׳״ . 33 במקום : ״שמע מינה ... שמע מינה״ , הנוסח בכי״מ הוא : ״והא הכ׳ דהיום עובד׳ ולמחר בטל׳ דרחמנ׳ א׳ להדיח׳ מן הדרך אפי׳ מקצ׳ הדרך דכאין שב׳ בשביעי׳ דמי וקרי ליה בטול מקצ׳ וקיום מקצ׳ ש״מ״ . ובדק״ס אות ח : ״וכעין זה הי...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן