סוגיית הבבלי גיטין עג ע״ב – עד ע״א

ראיה נוספת לפירוש הראשונים עולה לכאורה מסוגיית הבבלי בגיטין עג ע״ב – עד ע״א : תנו רבנן 44 ועוד , קיימת האפשרות שדברי סומכוס לא נאמרו מלכתחילה בעניין הנידון על ידי התנאים במשנה ובברייתא , ראה להלן . 45 במקבילה בתוספתא פ״ה ( פ״ז בכי״ע ) ה״ד ( מהדורת ליברמן , עמ׳ : ( 264 ״זה גיטיך מהיום אם מתי מחולי זה ימים שבנתים זכיי במציאתה במעשה ידיה ובהפר נדריה דברי ר׳ יהודה ( בכי״ע : מאיר ) ר׳ מאיר ( בכי״ע : יהודה ) או׳ ספק ר׳ יוסה או׳ בעילתו תלויה וחכמי׳ אומ׳ מגורשת לכל דבר ובלבד שימות״ . ר״ש ליברמן בתוספת ראשונים , ב , עמ׳ , 76 מצטט את דברי תוספות הרא״ש , ד״ה באומר : ״ועוד תניא בתוספתא ... ותני׳ פלוגתא דתנאי דלקמן אלא שמהפך דברי ימים שבינתים בעלה זכאי במציאתה ובמעשה ידיה ובהפרת נדריה ויורשה ומטמא לה כללו של דבר הרי היא כאשתו לכל דבר אלא שאינה צריכה הימנו גט שני דברי ר׳ יהודה ר״מ אומר בעילתה תלויה ר׳ יוסי אומר בעילתה ספק וחכ״א מגורשת ואינה מגורשת ובלבד שימות מאי איכא בין ר״מ לרבי יוסי התנאים״ ( ההדגשה שלו ) , ומסיק שם : ״וברור שהיה לפניו גי׳ כי״ע״ , דהיינו : ״דברי ר׳ מאיר ר׳ יהודה אומר ספק״ . ואפשר...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן