פירוש מימרת ר' יוחנן על פי המפרשים וקשייו

לדעתם של הראשונים , מימרת ר׳ יוחנן ״אשם תלוי איכא בינייהו״ מתייחסת לדבריהם של ר׳ אלעזר ושל סומכוס בברייתא , ולדעת ר׳ יוחנן חולקים שני התנאים בדינו של היחיד שעשה בהוראת בית דין לאחר שחזרו בהם מהוראתם . ר׳ אלעזר באומרו ״ספק״ מחייבו 19 בכי״מ : ״ולא נתכפ׳״ . 20 ״שאין מביא אשם תלוי״ ליתא בכי״מ . במקום הנוסח שבדפוס מצוי בכי״פ : ״דפטור״ . 21 ״דלא אפרסמא מלתא״ ליתא בכי״פ . 22 בכי״מ : ״ולא מיבעי׳ למ״ד ב״ד מבי׳ דלא מפרסמ׳ מילת׳ אל׳ אפי׳ למ״ד צבו׳ מבי׳ שמ׳ לא איתרמי ליה דנישייליה ל״א ( = לישנא אחרינא ) צבו׳ מביאין ואי שאיל להו הוו אמרי ליה ספ׳ מבעו׳ יום ספק משחשכ׳ אי שייל לא הוה משכח איניש דיימר ליה״ . ובדק״ס , אות ל , כתב : ״ל״א צבור כו׳ אולי צ״ל איניש דנימר ליה [ ה״נ שמא לא איתרמי ליה דנישייליה ] , ושיעור הדברים אפי׳ אי אמרת דצבור מביאין ואי שאיל כו׳ וא״כ לא דמי לבהש״מ דהתם אין אדם בעולם יודע לומר לו אם הוא יום או לילה אפ״ה אמרינן דדמי ליה דגם כאן שמא לא איתרמי ליה כו׳ ונוסח הדפוס אינו נוח״ . אשר לנוסח שלפנינו , הוא מוסיף שם : ״ובדפוס ווינציא ג והוו [ אמרין ] ליה הכא [ כספק ] מבע״י ספק משחשכה [...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן