האם אכן ״מתיב רב משרשיא״

נוסף על כל האמור בעניין הקושיה יש גם לדון בעניין המקשן . לפי הדפוס ( וכ״י מודנה ) : ״מתיב רב משרשיא״ , אבל בכי״פ מצוי : ״מיתיב רב שמעיה״ . חילוף בין רב משרשיא ורב שמעיה מצוי גם בסוגיה המקבילה בע״ז לו ע״א . שם נאמר : אמר רב משרשיא מה טעם הואיל ופשט איסורו ברוב ישראל שמן לא פשט איסורו ברוב ישראל דא״ר שמואל בר אבא א״ר יוחנן ישבו רבותינו ובדקו על שמן שלא פשט איסורו ברוב ישראל וסמכו רבותינו על דברי רשב״ג ועל דברי ר״א בר צדוק שהיו אומרים אין גוזרין גזירה על הציבור אא״כ רוב ציבור יכולין לעמוד בה דאמר רב אדא בר אהבה מאי קרא במארה אתם נארים ואותי אתם קובעים הגוי כולו אי איכא גוי כולו אין ואי לא לא השוואת הסוגיות מעלה לא רק את החילוף בין השמות משרשיא ושמעיה , אלא גם את העובדה שבשתי הסוגיות מוזכר רב משרשיא – או רב שמעיה , ולהלן נציין בדרך כלל כבדפוס : משרשיא – בסמוך לדברי רשב״ג וראב״צ ורב אדא . ואם בדבריהם של אלה אין כל שינוי בין הסוגיות , שכן הם רק צוטטו בסוגייתנו , שונה הדבר לגבי רב משרשיא . בעוד שבעבודה זרה מתייחס הוא למימרת רבי יוחנן בעניין י״ח דבר , ואינו מתייחס כלל לדבריהם של רשב״ג וראב״צ ,...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן