סוגיית הבבלי הוריות ב ע״א

בטרם נציע את פירושנו לדבריו של שמואל , נעיין בסוגיה אחרת של הבבלי : והלך היחיד ועשה שוגג על פיהם חטאת שמינה ... ודילמא קסבר רבי אליעזר יחיד שעשא׳ בהוראת ב״ד חייב״ . אך אפשרות זו נדחית שם : ״א״כ מה יקוב הדין את ההר״ , ויש גורסים שם ״אלעזר״ , כגון בקרן אורה שם . 74 ר״ב מניח בפשטות , שכל התנאים במשנה זו סוברים כי היחיד שעשה בהוראת בית דין פטור , וכדבריו בפירושו המיוחס לר״ח ( ה ע״א בדפוס וילנא ) : ״ולית הלכתא אפי׳ כחד מתניי׳ דמתניתין ולא דברייתא אלא הלכתא כר׳ מאיר לחודיה דאמר שמואל לעיל אבל חכ״א יחיד שעשה בהוראת ב״ד חייב״ . וכן מפרשים התוספות בשבת צג ע״א ד״ה ה״ג , בדונם בשיטת ר׳ שמעון : ״ה״ג ור׳ שמעון יחיד שעשאה בהוראת ב״ד לא צריך קרא ול״ג ר״ש לטעמיה דאמר יחיד שעשאה בהוראת ב״ד חייב כדפי׳ בקונטרס דהא תנן בהדיא בפ״ק דהוריות הלך ועשה על פיהן בין הביאו כפרתן בין לא כו׳ ר׳ שמעון פוטר ומפרש טעמא תולה בב״ד אנוס הוא״ . וכן במאירי , ד״ה המשנה השניה ( אוצר , עמ׳ ד ) : ״ולענין פירוש לפי מה שכוללת סוגיית הגמרא אתה צריך לבאר שהם סוברים יחיד שעשה בהוראת בית דין פטור ואעפ״י שבמסכת שבת פרק המצניע אמרו במק...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן