הקשיים בפרק השלישי

כדי להקל על העיון במשמען של הלכות שונות בפרק ועל הדיון בסדרן , אביא את המשניות של הפרק : משנה א : כהן משיח שחטא ואחר כך עבר ממשיחותו וכן נשיא שחטא ואחר כך עבר מגדולתו כהן משיח מביא פר והנשיא מביא שעיר משנה ב : כהן משיח שעבר ממשיחותו ואחר כך חטא וכן הנשיא שעבר מגדולתו ואחר כך חטא כהן משיח מביא פר והנשיא כהדיוט משנה ג : חטאו עד שלא נתמנו ואחר כך נתמנו הרי אלו כהדיוט רבי שמעון אומר אם נודע להם עד שלא נתמנו חייבין ומשנתמנו פטורין ואיזהו הנשיא זה המלך שנאמר ועשה אחת מכל מצות ה אלהיו נשיא שאין על גביו אלא ה אלהיו משנה ד : ואיזהו המשיח המשוח בשמן המשחה לא המרובה בבגדים אין בין כהן המשוח בשמן המשחה למרובה בגדים אלא פר הבא עלכל מצות ואין בין כהן משמש לכהן שעבר אלא פר יום הכפורים ועשירית האיפה זה וזה שוין בעבודת יום הכפורים ומצווין על הבתולה ואסורין על האלמנה ואינן מטמאין בקרוביהן ולא פורעין ולא פורמין ומחזירין את הרוצח משנה ה : כהן גדול פורם מלמטה וההדיוט מלמעלה כהן גדול מקריב אונן ולא אוכל וההדיוט לא מקריב ולא אוכל משנה ו : כל התדיר מחבירו קודם את חבירו וכל המקודש מחבירו קודם את חבירו פר המשיח...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן