הכפילות לגבי בית הדין וחסרון דינו של הכוהן המשיח במשניות ד-ה על פי הנוסח שלפנינו 53

לאחר שני הקבצים של שלוש שלוש הלכות , שונים אנו את משניות ד - ה המעוררות קשיים שונים . וז״ל : משנה ד : אין חייבין על עשה ועל לא תעשה שבמקדש ואין מביאין אשם תלוי על עשה ועל לא תעשה שבמקדש אבל חייבין על עשה ועל לא תעשה שבנדה ומביאין אשם תלוי על עשה ועל לא תעשה שבנדה איזו היא מצות עשה שבנדה פרוש מן הנדה ומצות לא תעשה לא תבא אל הנדה משנה ה : אין חייבין על שמיעת הקול ועל בטוי שפתים ועל טומאת מקדש וקדשיו והנשיא כיוצא בהם דברי רבי יוסי הגלילי רבי עקיבא אומר הנשיא חייב בכולן חוץ משמיעת הקול שהמלך לא דן ולא דנין אותו לא מעיד ולא מעידין אותו בסיפא של משנה ג שנינו ״אין בית דין חייבין עד שיורו בדבר שזדונו כרת ושגגתו חטאת וכן המשיח״ , ומכללא , שאם הורו בית דין בדבר שזדונו כרת ושגגתו אינה בחטאת קבועה אלא בחטאת עולה ויורד אינם חייבים . הלכה זו מפורשת במשנה ד : ״אין חייבין 51 פרט לרמז הבא בפרק א משנה ג , שנקטה את הדוגמאות נדה , שבת ועבודה זרה , שהם איסורים שזדונם כרת ושגגתם חטאת . 52 ייתכן שבקובץ המקורי סדר ההלכות היה שונה מזה שלפנינו , אולם מי ששילב את הקובץ במשנתנו סידר את ההלכות לפי מידת חידושן על ר...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן