לסדר ההלכות בפרק השני

שלוש הבבות במשנה א הפרק הראשון כולו דן בחטא העדה ורק אחר כך , בהלכות הראשונות של הפרק השני , נידון חטאו של הכוהן המשיח . סדר זה , שאינו כסדר הכתובים בויקרא פרק ד – שבתחילה נידון בהם חטאו של הכוהן המשיח ואחריו חטא העדה – הוא משום שחטאו של הכוהן המשיח הוא במתכונתו של חטא העדה . אך בטרם נעסוק בסדרן של ההלכות בפרק עלינו לעמוד על הנוסח המקורי של ההלכות ועל משמעותן ; וזה לשון משנה א והרישא של משנה ב : משנה א : הורה כהן משיח לעצמו שוגג ועשה שוגג מביא פר שוגג ועשה מזיד מזיד ועשה שוגג פטור שהוראת כהן משיח לעצמו כהוראת בית דין לצבור . 38 ראה לעיל , הע׳ . 34 39 לסעיף זה ראה בהרחבה להלן פרק 18 עמ׳ 339 ואילך . 40 וכבר פירש כך בעל באר שבע , ב ע״א , ד״ה הורו בי״ד : ״ועוד אמאי לא התחיל התנא למיתני ברישא הוראת כהן משיח לעצמו כו׳ , והדר ליתני הורו בית דין לעבור כו׳ כסדר הפרשה , שהרי פרשת כהן משיח כתיבא ברישא והדר כתיבא פרשת בית דין . וכהאי גוונא דייק הגמרא בריש מסכת סוטה . ומיהו בהא איכא למימר , כיון דהתנא בעי למיתני שהוראת כהן משיח לעצמו כהוראת בית דין לצבור כמפורש לקמן ריש פרק ב ( ו , ב ) , הלכך איצטר...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן