פירוט התנאים המחייבים את קרבן העדה וסדרם בפרק הראשון

התנאים המחייבים את קרבן העדה מרוכזים בפרק הראשון , פרט לאחד השנוי להלן פרק ב משנה ג . כדי להקל על העיון בדרך סידורם של תנאים אלו , אביא את הפרק הראשון ממסכת הוריות ; חילופי גרסאות למשניות השונות צוינו במאמרים שדנתי בהן וכאן אציין רק שינויים מועטים הנוגעים לענייננו . כמו כן אדגיש תיבות שונות המתוות את מבנה עריכת הפרק , כפי שנעמוד עליו להלן . וזה לשונו של הפרק הראשון של מסכת הוריות : משנה א : הורו בית דין לעבור על ״אחת מכל מצות״ האמורות בתורה והלך היחיד ועשה שוגג על פיהם בין שעשו ועשה עמהן בין שעשו ועשה אחריהן בין שלא עשו ועשה פטור מפני שתלה בבית דין הורו בית דין וידע אחד מהן שטעו או תלמיד והוא ראוי להוראה והלך ועשה על פיהן בין שעשו ועשה עמהן בין שעשו ועשה אחריהן בין שלא עשו ועשה הרי זה חייב מפני שלא תלה בבית דין זה הכלל התולה בעצמו חייב והתולה בבית דין פטור משנה ב : הורו בית דין וידעו שטעו וחזרו בהן בין שהביאו כפרתן ובין שלא הביאו כפרתן והלך ועשה על פיהן רבי שמעון פוטר ורבי אליעזר אומר ספק איזהו ספק ישב לו בתוך ביתו חייב הלך לו למדינת הים פטור אמר רבי עקיבא מודה אני בזה שהוא קרוב לפטור ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן