חטאם של הכוהן המשיח ושל העדה

המשנה במסכת הוריות עוסקת בפרשיות שונות בתורה שעניינן הקרבנות הבאים לכפר על חטאים , והם חטאת ( ויקרא ד ובמדבר טו , כד - לא ) , אשם תלוי ( ויקרא ה , יז - יט ) , 1 ובניסוחו המודגש של ר׳ אברהם ווייס במאמרו ״פירושים והערות לטקסט ולסדר המשנה של מסכת שבת״ , חורב , ז ( תש״ג ) , עמ׳ = ) 1 על המשנה , אוסף מאמרים , בהוצאת בר אורין חש״ד , עמ׳ : ( 59 ״בעית סדר המשנה איננה רק ענין של מחקר ספרותי גרידא אלא שאלה היורדת ונוקבת עד נבכי תהום פסק ההלכה וכוונת המשנה ופירושה״ . 2 פרק זה מבוסס במידה רבה על בירור נוסחן ומשמעותן של הלכות רבות במסכת הוריות , ועל בסיס זה נוצרה האפשרות להבנת סדרן של ההלכות במסכת . בדבריי אסתמך על הפרקים שבהם עסקתי בהלכות אלה , וגם אצטט מהם בהרחבה . 3 אציין בזה למספר מחקרים שעסקו בסידור ההלכות במשנה : ווייס ( לעיל , הע׳ (; 1 יוסף תבורי , ״לסדרן של המשניות בפרק א של מסכת ביצה״ , מכתם לדוד – ספר זכרון הרב דוד אוקס ז״ל , בעריכת יצחק ד׳ גילת ואליעזר שטרן , רמת גן תשל״ח , עמ׳ , 67 - 55 וראה שם הע׳ ; 1 נועם זוהר , ״׳אמר רבי עקיבא׳ – עיון לדוגמה במשמעות שילובו של קובץ ׳זר׳ בעריכת המשנה״ ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן