תוכן העניינים

פתח דבר 5 פרק 1 לסדר המשניות במסכת הוריות 9 חטאם של הכוהן המשיח ושל העדה 9 פירוט התנאים המחייבים את קרבן העדה וסדרם בפרק הראשון 11 סדרן של שלוש ההלכות במשנה ד 14 סדר התנאים המחייבים את הבאת קרבן העדה בפרק הראשון והקשיים בו 21 לסדר ההלכות בפרק השני 23 הכפילות לגבי בית הדין וחסרון דינו של הכוהן המשיח במשניות ד - ה על פי הנוסח שלפנינו 28 הקשיים בפרק השלישי 33 סדר ההלכות בפרק השלישי 36 ״חתימה מעין פתיחה״ , ושני ״תלמידים״ כסדרן 38 פרק 2 לסדרן של ההלכות בתוספתא הוריות 41 פרק 3 לבירורה של משנה במסכת הוריות ( פ״א מ״א ; ב ע״א – ג ע״ב ) 46 למובנו של המושג ״התולה בעצמו״ 47 פירושה של הסיפא בסוגיית הבבלי ב ע״ב 49 לפירושה של הסיפא 51 לפירושן של הברייתות המקבילות לסיפא 55 להצעתה של הסוגיה 61 סוגיית הבבלי ג ע״ב 64 פרק 4 יחיד שעשה בהוראת בית דין ( הוריות ב ע״ב – ג ע״א ) 67 הקשיים בסוגיה 75 סוגיית הבבלי הוריות ב ע״א 84 מקור המחלוקת בין רב לר׳ יוחנן 87 למשמען של מימרות שמואל 89 להצעתה של סוגיית הבבלי 92 סוגיית הבבלי שבת צג ע״א 95 סוגיית הירושלמי הוריות פ״א ה״א , מה ע״ד 97 פרק 5 ״בהוראה – עד שהורו כולן״ (...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן