ביבליוגרפיה

ספרים אולשן , י ' , דין ודברים : זכרונות ( 1978 ( אלבשן , י ' , זרים במשפט — היעדר נגישות לצדק בישראל ( 2005 ) אלבשן , י ' , פרקליטי העשוקים ( 2014 ( אלמוג , ע ' , מ " זכותנו על ארץ ישראל " ל " זכויות אזרח " ומ " מדינה יהודית" ל " מדינת חוק " : מהפכת המשפט בישראל ומשמעויותיה התרבותיות ( 1999 ( בונדי , ר ' , פליקס — פינחס רוזן וזמנו ( 1990 ( ברון , נ ' , שופטים ומשפטנים בישראל : בין קושטא לירושלים , 1930 - 1900 ( תשס " ח - 2008 ( הורביץ , ד ' וליסק , מ ' , מצוקות באוטופיה : ישראל — חברה בעומס יתר ( 1992 ( חנין , ד ' וארנון , א ' , מקום לתיקון : שיחות על כלכלה , צדק וסביבה ( 2005 ) להב , פ ' , ישראל במשפט — שמעון אגרנט והמאה הציונית ( 1999 ( מאוטנר , מ ' , ירידת הפורמליזם ועליית הערכים במשפט הישראלי ( 1993 ( מוריס , ב ' , : 1948 תולדות המלחמה הערבית הישראלית הראשונה ( 2010 ( מלחי , א ' , תולדות המשפט בארץ ישראל ( 1962 ( קלינג , ג ' , אתיקה בעריכת דין ( 2001 ) רובינשטיין , א ' , שופטי ארץ , לראשיתו ולדמותו של בית המשפט העליון בישראל ( 1980 ) שטרסמן , ג ' , עוטי הגלימה : תולדות עריכת הדין ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן

הקיבוץ המאוחד