1. ניגוד עניינים

האיסור להימצא בניגוד עניינים מצוי בליבת מקצוע עריכת הדין . כללי לשכת עורכי הדין קובעים איסורים ישירים ועקיפים בתחום ניגוד העניינים , ועדות האתיקה מחוות את דעתן באופן שוטף בשאילתות מטעם עורכי דין בנושא , ובתי הדין המשמעתיים דנים בקבילות על הפרות האיסור המשמעתי . לשכת עורכי הדין היא הגוף המרכזי המתווה את המדיניות בתחום ניגוד עניינים - אך אין היא עושה כן באופן בלעדי . בתי המשפט נוטלים אף הם חלק בעיצוב הנורמה בתחום ניגוד העניינים של עורכי דין . לעיתים הם עושים זאת אגב טענה על כשל בייצוג מחמת היותו של עורך הדין בניגוד עניינים , בתביעות אזרחיות על נזק שנגרם לצד בגלל היותו של עורך הדין בניגוד עניינים , וכן כאשר הנושא מגיע לדיון בערעור על הליך משמעתי . בהמשך פרק זה אתרכז במצבים בהם צד להליך משפטי מבקש למנוע או להפסיק ייצוגו של צד אחר על ידי עורך דין מסוים , בטענה שהייצוג כרוך בניגוד עניינים . בקשות מסוג זה מבוססות על טענה שעורך הדין חב כלפי מבקש הפסילה חובת נאמנות או שבידיו מידע שהתקבל במסגרת מערכת היחסים המקצועית ביניהם . בארצות הברית הליך זה נפוץ ביותר , ובקשות פסילה מטעם זה מהוות חלק ניכר מ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן

הקיבוץ המאוחד