1. כללי

הכנסת היא זירה פלורליסטית , המזמנת חבירה לשותפויות ויצירת בריתות , קבועות או לעניין מוגדר . לעומתה התמודדות מול רשויות הממשל קשה יותר - הן פועלות בדרך כלל באופן אחיד ותוך הפעלת שיקולים ממוקדי נושא ; פחות פתוחות למשא ומתן , ובנויות באופן היררכי שנתון במידה פחותה להשפעת קבוצות אינטרס . בדיוניה מול הרשות המבצעת נדרשת אפוא לשכת עורכי הדין להתאים עצמה לשינויים בגישתה של הרשות אל הפרופסיה ולמקומה בשדה השירותים המשפטיים . שני הגופים המרכזיים אותם אסקור בפרק זה הם הרשות לניירות ערך והרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור . רשויות אלו מבקשות להגדיר מחדש את חובותיהם של עורכי הדין תוך הדגשת אחריותם הציבורית המוגברת בהיותם אנשי מקצוע העוסקים במשפט . אולם לפני כן אסקור בקצרה ממשקים נוספים בהם רשויות השלטון מבקשות להתערב בהסדרת העיסוק בעריכת דין . א . חובת ביטוח אחריות מקצועית לעורכי דין . לשכת עורכי הדין ביקשה להטיל חובת ביטוח על עורכי דין לכיסוי נזקים העלולים להיגרם לצדדים שונים כתוצאה מטיפול משפטי . לשם כך הציגה תיקון לחוק לשכת עורכי הדין , לחייב כל עורך דין לבטח עצמו בפוליסה שתנאי המינימום שלה ייקבע...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן

הקיבוץ המאוחד