תוכן העניינים

הקדמה ותודות 8 מבוא 11 פרק ראשון : מהי פרופסיה ? מאפיינים , אחריות , הסדרה 30 א . מבוא - עורכי דין וחקר המשפט 30 ב . הפרופסיה המשפטית - גישות תיאורטיות 31 . 1 הגישה הפוזיטיביסטית 31 . 2 הגישה הפונקציונליסטית 32 . 3 הגישה הוובריאנית - ביקורתית 35 . 4 גישתו של אבוט ( - ) Abbott התמקצעות כתהליך רכישת טריטוריה ייחודית 37 . 5 גישת הניתוח הכלכלי 39 . 6 גישת השוק התחרותית 40 . 7 הגישה הפרופסיונלית - ציבורית 42 ג . רגולציה של המקצוע המשפטי 44 פרק שני : שורשי מקצוע עריכת הדין בישראל — מתקופת המנדט עד לחקיקת חוק לשכת עורכי הדין בישראל 49 א . מבוא 49 ב . תקופת המנדט הבריטי 50 . 1 השפעת המשפט האנגלי על העיסוק בעריכת דין 51 . 2 כינון האומה והמדינה - לצד ונגד המנדט הבריטי 53 . 3 הגנה על אינטרסים של הפרופסיה 57 ג . השנים הראשונות - ניכור על רקע קולקטיביזם מדינתי 59 ד . חקיקת חוק לשכת עורכי הדין - עיגון המונופול 63 . 1 חוק לשכת עורכי הדין - עקרונות יסוד 64 . 2 דיוני הכנסת 67 פרק שלישי : ביסוס המונופול של לשכת עורכי הדין ותחילת אתגורו 71 א . הלשכה בעידן הראשון - עצמאות מקצועית ורגולציה עצמית 71 ב . צמי...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן

הקיבוץ המאוחד