לוח :2 סיווג פרויקטים של שירותי בריאות למהגרים ולקבוצות מיעוט