לוח :1 ארבעה מודלים לטיפול רפואי רב־תרבותי על פי קלהר ומנדרסון