לוח :1 סוגים של מקרי קונפליקט תרבותי והדרישות שמועלות בהם