תרשים :1 שני מאפיינים משותפים לחינוך רב־תרבותי ולחינוך סביבתי, ושני מאפיינים שחינוך רב־תרבותי יכול לתרום לחינוך סביבתי