רב-תרבותיות במוסדות להכשרת מורים: בין מדיניות מגובשת ליוזמות מקומיות

אילנה פאול - בנימין רוני ריינגולד חשיבותה של הרב - תרבותיות בחינוך בכלל ובמוסדות אקדמיים להכשרת מורים בפרט זוכה להתייחסות רבה בשדה המחקר האקדמי - חינוכי . מרבית המחקרים שנערכו בישראל על אודות הכשרת מורים רב - תרבותית דנו בהבחנה בין עמדות של סטודנטים מקבוצות תרבותיות שונות או בהישגים שלהם ; אחרים הציגו מודלים לחינוך רב - תרבותי או הסתפקו בהעלאת המודעות לצורך בעיצוב מודלים כאלו . למחקר הנוכחי היבט תיאורי ונורמטיבי והוא נועד למלא חלל בנושא מדיניות מוסדית ויחסה לריבוי התרבותי שבמסגרת ההכשרה . לדעתנו , חובתה של חברה השואפת להיות דמוקרטית להכיר בייחודן התרבותי של קהילותיה השונות ולספק מענה לצרכים הייחודיים להן . במחקר הנוכחי אנו מבקשים לחקור את דפוסי פעולתן של שתי מכללות להכשרת מורים מנקודת מבט רב - תרבותית ולעמוד על החסר . במחקר זה ביקשנו לבחון עד כמה דפוסי הפעילות בשני המוסדות להכשרת מורים , השונים זה מזה במבנה שלהם , עולים בקנה אחד עם עקרונותיה של התפיסה הרב - תרבותית ( וזאת מתוך מודעות לכך שיש מחלוקות עמוקות סביב עקרונות אלו עצמם ) . כמו כן נבדקו המדיניות המוצהרת ביחס לסוגיות רב - תרבותי...  אל הספר
מכון ון ליר בירושלים

הקיבוץ המאוחד