נספחים

נספח 1 מתוך מפר ר ! שרמרי , 1934 , " 0 עמי 42 הוצאת תנוער ! השומר הצעיר העולמית " נספח 2 צילוס , 136 137 o » ICWwrcr כ " ט בתשרי התרג " כ 30 - באוקטובר . 1932 מתוך בדרכים " ( ד !) למ . כרםלכסקי " נספח 3 ( אהי ' ש , - 27 . 1 - 2 התיק ללא מסקי ) נספח 4  אל הספר
מעין, שמואל