לוח 3 עמדות הציבור הערבי כלפי הלגיטימיות של מדינת ישראל, 2012–2003 (באחוזים)