תוכן העניינים

תקציר 9 הקדמה 15 מבוא 19 זרמים פוליטיים ואידאולוגיים בחברה הערבית 19 ההקשר ההיסטורי 27 פרק ראשון עמדות כלפי הרעיון של " מדינה יהודית " 34 הערעור על " יהודית ודמוקרטית " : ביקורת על אופייה היהודי של המדינה 34 עמדת התנועה האסלאמית 64 העמדות כלפי " מדינה יהודית " : סיכום ביניים 80 פרק שני מודלים חלופיים 81 המודל האוטונומי 82 רעיון " מדינת כל אזרחיה " 98 בין פתרון של מדינה אחת לפתרון של שתי מדינות 110 סיכום 142 מקורות 148 iii Abstract  אל הספר
המכון הישראלי לדמוקרטיה ע"ר