המיעוט הערבי בישראל והשיח על "מדינה יהודית“

אריק רודניצקי המיעוט הערבי בישראל והשיח על " מדינה יהודית" אריק רודניצקי המיעוט הערבי בישראל והשיח על " מדינה יהודית" אריק רודניצקי The Arab Minority in Israel and the “ Jewish State " Discourse Arik Rudnitzky עריכת הטקסט : דפנה לביא , ענת ברנשטיין עיצוב הסדרה : טרטקובר , עיצוב גרפי — טל הרדה עיצוב העטיפה : יוסי ארזה סדר : נדב שטכמן פולישוק הדפסה : גרפוס פרינט , ירושלים הצילום על העטיפה : הפגנה מחוץ לאוניברסיטה העברית בירושלים , בעד ונגד מבצע " עופרת יצוקה " , 29 בדצמבר ; 2008 פלאש 90 מסת “ ב ISBN 978 - 965 - 519 - 154 - 7 אין לשכפל , להעתיק , לצלם , להקליט , לתרגם , לאחסן במאגר ידע , לשדר או לקלוט בכל דרך או אמצעי אלקטרוני , אופטי או מכני או אחר — כל חלק שהוא מהחומר בספר זה . שימוש מסחרי מכל סוג שהוא בחומר הכלול בספר זה אסור בהחלט אלא ברשות מפורשת בכתב מהמו “ ל . © כל הזכויות שמורות למכון הישראלי לדמוקרטיה ) ע״ר ) , תשע "ה נדפס בישראל , 2015 המכון הישראלי לדמוקרטיה רח ' פינסקר , 4 ת “ ד , 4702 ירושלים 9104602 טל ' : 02 - 5300888 אתר האינטרנט : www . idi . org . il להזמנת ספרים : החנות...  אל הספר
המכון הישראלי לדמוקרטיה ע"ר